Συγγραφέας

Pierre Dardot

O Pierre Dardot είναι φιλόσοφος και συγγραφέας έργων σχετικά με τον Marx και τον μαρξισμό. Διευθύνει από κοινού με τον Christian Laval την ομάδα μελετών και έρευνας "Question Marx".

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):