Συγγραφέας

Ευγένιος Ματθιόπουλος

Ο Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης στo Τμήμα Iστoρίας-Αρχαιoλoγίας της Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Παvεπιστημίoυ Κρήτης.

Δημοσιευμένα άρθρα στην "Ουτοπία" (στα τεύχη με καταχωρημένα περιεχόμενα):